Wzór odstąpienia od umowy

_____________________

miejscowość, data

 

DOM SZTUKI LUDOWEJ MAGDALENA BOJAROWSKA JAKUB SIEWIERA SPÓŁKA CYWILNA

Rynek Starego Miasta 10

00-272 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data odbioru rzeczy: ________________________________________________________________

 

_____________

Podpis